Postrežen je bil istrski zajtrk

V torek, 11. 7. 2017, popoldne je v eni od slikovitih hiš slovenske Istre v Truškah potekala predstavitev projekta »Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk« v okviru programa Po kreativni poti do znanja (PKP). Mentorji so predstavili potek projekta, študenti pa so imeli besedo pri predstavitvi načina dela in rezultatov. Osnovni namen projekta je bil, da študenti z reševanjem konkretnega izziva iz prakse v interdisciplinarnih timih krepijo kompetence iz študijskih programov in pridobivajo nove.

Produkt Istrski zajtrk so na osnovi ideje delovne mentorice Mateje Hrvatin Kozlovič razvili študenti treh fakultet Univerze na Primorskem: Boris Ovšek, Vesna Prezelj, Gregor Mulev in Valentina Novak s Fakultete za management (UP FM), Urša Kogovšek s Fakultete za vede o zdravstvu (UP FVZ) ter Lea Žabkar, Kristina Taja Grünfeld in Nejc Kovačič s Fakultete za turistične študije - Turistice (UP FTŠ). Produkt temelji na povezovanju lokalnih pridelovalcev in ponudnikov predvsem v notranjosti slovenske Istre, namenjen pa je krepitvi prepoznavnosti lokalne kulinarike, sodelovanja med kmetijstvom in turizmom ter dodatnim dejavnostim za privabljanje gostov. Kot plod uspešnega sodelovanja pri projektu sta se začeli tudi dve poslovni sodelovanji študentov z delovno mentorico.
Predstavitve so se udeležili predstavniki Turistične organizacije Koper in Mestne občine Koper, kot tudi potencialni ponudniki in dobavitelji Istrskega zajtrka. Foto: UP FM.

Predstavitve so se udeležili predstavniki Turistične organizacije Koper in Mestne občine Koper, kot tudi potencialni ponudniki in dobavitelji Istrskega zajtrka. Foto: UP FM.

Predstavitve so se udeležili predstavniki Turistične organizacije Koper in Mestne občine Koper, pa tudi potencialni ponudniki in dobavitelji Istrskega zajtrka. Produkt so označili kot zanimiv in potrdili, da ima velik potencial, obenem pa so opozorili tudi na nekatere izzive pri njegovi implementaciji. Kot največjo oviro so izpostavili administrativno ureditev sodelovanja, pri ponudnikih in dobaviteljih pa težavnost vrednotenja lastnih produktov in storitev, torej določitev relevantne cene, kar je v turizmu izredno pomembno. Istrski zajtrk je namreč zamišljen kot produkt z večjo dodano vrednostjo in ga bo kot takega treba tudi intenzivno tržiti. Razprava med udeleženci se je razvila tudi v smeri nadaljevanja in nadgradnje projekta, za kar je bilo med vsemi veliko interesa. Člani projektne skupine načrtujejo predstavitev ponoviti v septembru in za Istrski zajtrk navdušiti še več zainteresirane javnosti.

Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS prvič razpisal 12. avgusta 2016. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno spodbujanju povezovanja in sodelovanja visokošolskih študentov in učiteljev z gospodarskim in negospodarskim okoljem.